PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Po przybyciu do placówki, Pacjent:

1. Zgłasza się do rejestracji znajduj±cej się™ na I piętrze.
2. Po przeprowadzeniu czynno¶ci rejestracyjnych, oczekuje na wezwanie do gabinetu USG, gdzie przekazuje
dokumentacj±™ medyczn± dotycz±c± badanej okolicy anatomicznej - chyba, Ľe takowej nie posiada.

 
   

Przebieg badania:

1. W zależno¶ści od rodzaju badanej okolicy anatomicznej, Pacjent podczas badania leży b±dĽź pozostaje w pozycji siedz±cej.

2. Na badane miejsce zostaje nałożny specjalny żel, któłry zapewnia peł‚ny kontakt gł‚owicy USG z powierzchni± ciał‚a, tym samym eliminuj±c ewentualne zakłucenia.
Stosowany żel jest całkowicie obojętny dla skóry i ł‚atwo usuwalny.

3. Podczas badania lekarz radiolog przesuwa gł‚owic±™ USG po badanej cz궜ci ciała, uzyskuj±c w ten sposób obraz całego narz±du na ekranie monitora.

   
 
   

4. Czas badania wynosi od 10-20 minut (w zale±Ľno¶ci od badanej okolicy anatomicznej).

5. Po zakończeniu badania, Pacjent udaje się™ do poczekalni - w tym czasie lekarz radiolog, wykonuj±cy badanie, sporz±dza jego opis - co trwa w okolicach 10-20 minut.

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej:

Na 2-3 dni przed badaniem:

- Po każdym posiłku zażywa‡ 2 kapsułki ¶środka uł‚atwiaj±cego wydalanie gazów jelitowych.

W dniu poprzedzaj±cym badanie:

- Nale±y unikać‡ spożywania produktów powoduj±cych powstawanie nadmiernej ilo¶ści gazów jelitowych (takich jak np.: napoje gazowane, ¶wieże warzywa i owoce, otrę™by, kasza, bita ¶śmietana, ¶wieże pieczywo).

- Po każdym posiłku zażywa‡ 2 kapsułki ¶środka uł‚atwiaj±cego wydalanie gazów jelitowych

- Ostatni posił‚ek zje¶ć‡ nie póĽźniej niż o godzinie 18.00

*Osoby: otył‚e lub ze skłonno¶ściami do zaparć, powinny zastosować‡ ¶środki przeczyszczaj±ce - jednakże nie póĽźniej niż 24 godziny przed badaniem.

*Nie należy stosować lewatywy.

W dniu badania:

- Na badanie należy zgłosić‡ się™ na czczo (nie je¶ć‡ min. 5 godz., nie pić‡, nie palić‡ papierosów, zażywać‡ wył±cznie niezbę™dne leki).

- Zadbać o wypróżnienie.

- Na 1-2 godzin przed badaniem, należy wypić‡ około 1 litra niegazowanego pł‚ynu (najlepiej wody).

*Uczucie parcia na pę™cherz moczowy jest jak najbardziej uzasadnione i poż±dane w trakcie badania.

*Pacjenci zarejestrowani na badanie po godzinie 14.00, mog± najpóĽźniej o godzinie 8.00 zje¶ć bułkę™ z masłem i wypić‡ gorzk± herbatę™.