PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Celem przygotowania do badania należy:

- Przygotować dokumentację medyczn± dot. badanej okolicy anatomicznej
- Dostarczyć aktualne badania poziomu kreatyniny z krwi.

 
     

UWAGA!
Każdy Pacjent wykonuj±cy badanie w ramach NFZ,
jest zobligowany do dostarczenia
aktualnego badania poziomu kreatyniny z krwi
(aktualne = nie starsze niż 30 dni).

Po przybyciu do placówki, Pacjent:

1. Wypełnia specjalny formularz, celem zidentyfikowania ewentualnych przeciwskazań do badań oraz opisu dolegliwości.

2. Przekazuje pracownikowi rejestracji dokumentację medyczn± dotycz±c± badanej okolicy anatomicznej - chyba, że takowej nie posiada.

(tzn.: jeżeli Pacjent zamierza wykonać badanie MRI kolana, a wcześniej owa okolica była już poddana np. USG, RTG, MRI czy zabiegom - to taka informacja wraz z dokumentacj± medyczn± pozwalaj± na sporz±dzenie bardziej precyzyjnego opisu, odnosz±cego się do wcześniejszych zmian).


 

3. Zostaje poproszony o udanie się do przebieralni (jednoosobowe pomieszczenie, zamykane na klucz), celem pozostawienia wszystkich przedmiotów mog±cych wchodzić w interakcję z urządzeniem - tj. pasek od spodni, urz±dzenia elektroniczne, klucze, zegarek itp.

NIE MA KONIECZNOŚCI:

- przychodzenia na badanie na czczo
- zaprzestawania przyjmowania leków

Przebieg badania:

1. Przygotowany Pacjent, zostaje ułożony na ruchomym stole, wsuwanym do tunelu rezonansu magnetycznego. Ważne, aby ułożyć się wygodnie, gdyż w trakcie badania nie można się ruszać.

2. Dla komfortu Pacjenta podczas badania, sprzęt jest wyposażony w specjalne słuchawki wygłuszaj±ce, służ±ce do komunikacji z technikiem radiologii przeprowadzaj±cym badanie. Ponadto, osoby cierpi±ce na stany lękowe (klaustrofobia), mog± być spokojne o przebieg badania, gdyż na samym jego pocz±tku otrzymuj± specjaln± "gruszkę alarmow±" - po której ściśnięciu badanie zostaje natychmiast przerwane.

Badany Pacjent ma zawsze kontakt z personelem - za pośrednictwem mikrofonu, słuchawek oraz kamery.

3. Podczas badania słychać głośne dźwięki, utożsamiane przez Pacjentów z młotem pneumatycznym b±dĽź pralk±. Jest to normalne zjawisko, wynikaj±ce z konstrukcji maszyny.

4. Co do zasady czas badania wynosi od 10-60 minut (w zależności od badanej okolicy anatomicznej).

5. Czasami, podczas badania, zachodzi potrzeba dożylnego podania tzw. środka kontrastowego. To substancja cieniuj±ca umożliwiaj±ca obrazowanie niektórych struktur organizmu.
Decyzję podejmuje lekarz radiolog nadzoruj±cy badanie.

Jakie są przeciwwskazania do badania?

Ze względu na działanie pola magnetycznego, przeciwwskazaniami do odbycia badania s±:

- rozrusznik serca,
- neurostymulatory,
- metalowe elementy w organizmie.